Kharakteristika mineral'nogo sostava krupnoalevritovoy fraktsii verkhneyurskikh i nizhnemelovykh otlozheniy Tsentral'noy Atlantiki (po dannym glubokovodnogo bureniya)  [Characteristics of the mineral composition of coarse alluvial sediments and Lower Cretaceous deposits of the Central Atlantic, from Deep Sea Drilling Project data]

Alternate Title(s): Characteristics of the mineral composition of coarse alluvial sediments and Lower Cretaceous deposits of the Central Atlantic, from Deep Sea Drilling Project data
Author(s): Popova, Ye. A.
Volume Title: Stratigrafiya i paleogeografiya Severnoy Atlantiki v melovom periode; Sbornik nauchnykh trudov
Volume Author(s): Basov, V. A., editor
Source: Stratigrafiya i paleogeografiya Severnoy Atlantiki v melovom periode; Sbornik nauchnykh trudov [Stratigraphy and paleogeography of the North Atlantic in the Cretaceous; a collection of scientific works], edited by V. A. Basov, p.93-98. Publisher: Izd. nauchnoizsled. inst. geol. Arktiki, Leningrad, USSR
Note: In Russian. 4 refs.; illus. incl. tables, plates
Year of Publication: 1980
Research Program: DSDP Deep Sea Drilling Project
IPOD International Phase of Ocean Drilling
Key Words: 12 Stratigraphy, Historical Geology and Paleoecology; Atlantic Ocean; Central Atlantic; Composition; Cores; Cretaceous; Deep Sea Drilling Project; IPOD; Leg 47; Lower Cretaceous; Mesozoic; Mineral composition; Sediments; Site 367D; Site 369A; Site 397A; Site 398D; Stratigraphy
Record ID: 1981037733
Copyright Information: GeoRef, Copyright 2019 American Geosciences Institute.

Similar Items