Paleogeografiya Chernogo morya po dannym izucheniya diatomey i sporovo-pyl'tsevogo analiza glubokovodnykh otlozheniy  [The paleogeography of the Black Sea from diatom and spore-pollen data of deep-sea sediments]

Alternate Title(s): The paleogeography of the Black Sea from diatom and spore-pollen data of deep-sea sediments
Author(s): Zhuze, A. P.; Koreneva, Ye. V.; Mukhina, V. V.
Volume Title: Geologicheskaya istoriya Chernogo morya po rezul'tatam glubokovodnogo bureniya
Volume Author(s): Neprochnov, Yu. P., editor
Source: Geologicheskaya istoriya Chernogo morya po rezul'tatam glubokovodnogo bureniya [The geologic history of the Black Sea from the results of deep-sea drilling], edited by Yu. P. Neprochnov, p.77-86. Publisher: Izd. Nauka, Moscow, USSR
Note: In Russian; 1 tables
Year of Publication: 1980
Research Program: DSDP Deep Sea Drilling Project
Key Words: 24 Surficial Geology, Quaternary Geology; Algae; Assemblages; Biostratigraphy; Black Sea; Cenozoic; Cores; Deep Sea Drilling Project; Diatoms; East Mediterranean; Glomar Challenger; Holocene; Mediterranean Sea; Microfossils; Miocene; Miospores; Neogene; Paleogeography; Palynomorphs; Plantae; Pleistocene; Pliocene; Pollen; Quaternary; Spores; Stratigraphy; Tertiary
Record ID: 1982002979
Copyright Information: GeoRef, Copyright 2017 American Geosciences Institute.

Similar Items