Yestestvennyye radioaktivnyye elementy i ikh izotopy v glubokovodnykh osadkakh Chernogo morya  [Natural radioactive elements and their isotopes in deep-sea sediments of the Black Sea]

Alternate Title(s): Natural radioactive elements and their isotopes in deep-sea sediments of the Black Sea
Author(s): Kuptsov, V. M.; Ivanova, T. R.; Moskalev, A. S.
Volume Title: Geologicheskaya istoriya Chernogo morya po rezul'tatam glubokovodnogo bureniya
Volume Author(s): Neprochnov, Yu. P., editor
Source: Geologicheskaya istoriya Chernogo morya po rezul'tatam glubokovodnogo bureniya [The geologic history of the Black Sea from the results of deep-sea drilling], edited by Yu. P. Neprochnov, p.100-109. Publisher: Izd. Nauka, Moscow, USSR
Note: In Russian; illus. incl. 3 tables
Year of Publication: 1980
Research Program: DSDP Deep Sea Drilling Project
Key Words: 02 Geochemistry; Actinides; Alkaline earth metals; Black Sea; Chemical composition; Composition; Deep Sea Drilling Project; East Mediterranean; Geochemistry; Isotopes; Mediterranean Sea; Metals; Noble gases; Ra-228/Ra-226; Radioactive isotopes; Radium; Radon; Sediments; U-238/U-234; Uranium
Record ID: 1982002981
Copyright Information: GeoRef, Copyright 2019 American Geosciences Institute.

Similar Items