Vliyaniye litologicheskogo sostava na fiziko-mekhanicheskiye svoystva pliotsen-chetvertichnykh otlozheniy  [The effect of lithologic composition on the physico-mechanical properties of Pliocene-Quaternary deposits]

Alternate Title(s): The effect of lithologic composition on the physico-mechanical properties of Pliocene-Quaternary deposits
Author(s): Kuprin, P. N.; Shcherbakov, F. A.; Polyakov, A. S.
Volume Title: Geologicheskaya istoriya Chernogo morya po rezul'tatam glubokovodnogo bureniya
Volume Author(s): Neprochnov, Yu. P., editor
Source: Geologicheskaya istoriya Chernogo morya po rezul'tatam glubokovodnogo bureniya [The geologic history of the Black Sea from the results of deep-sea drilling], edited by Yu. P. Neprochnov, p.166-173. Publisher: Izd. Nauka, Moscow, USSR
Note: In Russian
Year of Publication: 1980
Research Program: DSDP Deep Sea Drilling Project
Key Words: 24 Surficial Geology, Quaternary Geology; Black Sea; Cenozoic; Chemical composition; Composition; Deep Sea Drilling Project; Diagenesis; East Mediterranean; Marine geology; Materials; Mechanical properties; Mediterranean Sea; Neogene; Oceanography; Physical properties; Pliocene; Quaternary; Sediments; Tertiary
Record ID: 1982002989
Copyright Information: GeoRef, Copyright 2019 American Geosciences Institute.

Similar Items