Osobennosti formirovaniya sporovo-pyl'tsevykh spektrov v nizhnemelovykh otlozheniyakh skv. 398, proyekt glubokovodnogo bureniya (Severnaya Atlantika, banka Galisiya)  [Characteristics of the formation of spore-pollen spectra in Lower Cretaceous strata at Site 398, Deep Sea Drilling Project; North Atlantic, Galicia Bank]

Alternate Title(s): Characteristics of the formation of spore-pollen spectra in Lower Cretaceous strata at Site 398, Deep Sea Drilling Project; North Atlantic, Galicia Bank
Author(s): Udintseva, O. G.
Volume Title: Palinologiya i paleogeografiya
Volume Author(s): Papulov, G. N., editor; Dyupina, G. V.; Zaklinskaya, Ye. D.; Purtova, S. I.; Ediger, I. S.
Source: p.41-48; IV Vsesoyuznaya palinologicheskyaya konferentsiya, Tyumen, USSR, 1981, edited by G. N. Papulov, G. V. Dyupina, Ye. D. Zaklinskaya, S. I. Purtova and I. S. Ediger. Publisher: Akad. Nauk SSSR, Ural. Nauchn. Tsentr, Sverdlovsk, USSR
Note: In Russian; 2 plates, strat. col.
Year of Publication: 1983
Research Program: DSDP Deep Sea Drilling Project
IPOD International Phase of Ocean Drilling
Key Words: 12 Stratigraphy, Historical Geology and Paleoecology; Assemblages; Atlantic Ocean; Cretaceous; DSDP Site 398; Deep Sea Drilling Project; Galicia Bank; IPOD; Leg 47; Lower Cretaceous; Mesozoic; Microfossils; Miospores; North Atlantic; Paleogeography; Palynomorphs; Reconstruction; Stratigraphy
Coordinates: N405736 N405736 W0104306 W0104306
Record ID: 1986002815
Copyright Information: GeoRef, Copyright 2019 American Geosciences Institute.