Kharakteristika razreza mezozoyskikh i kaynozoyskikh otlozheniy; Neogen-chetvertichnyye otlozheniya po dannym glubokovodnogo bureniya i drugim materialam  [Characteristic section of Mesozoic and Cenozoic deposits; Neogene-Quaternary deposits based on deep-drilling and other materials]

Alternate Title(s): Characteristic section of Mesozoic and Cenozoic deposits; Neogene-Quaternary deposits based on deep-drilling and other materials
Author(s): Shimkus, K. M.
Volume Title: Stroyeniye i evolyutsiya zemnoy kory i verkhney mantii Chernogo morya
Volume Author(s): Belousov, V. V., editor; Vol'vovskiy, B. S.
Source: Stroyeniye i evolyutsiya zemnoy kory i verkhney mantii Chernogo morya [Structure and evolution of the crust and upper mantle of the Black Sea], edited by V. V. Belousov and B. S. Vol'vovskiy, p.46-52. Publisher: Izd. Nauka, Moscow, USSR. ISBN: 5-02-002001-X
Note: In Russian; illus. incl. sketch map
Year of Publication: 1989
Research Program: DSDP Deep Sea Drilling Project
Key Words: 12 Stratigraphy, Historical Geology and Paleoecology; Biostratigraphy; Black Sea; Cenozoic; Clastic sediments; Continental margin; Cores; Drilling; East Mediterranean; Glomar Challenger; Invertebrata; Lithostratigraphy; Mediterranean Sea; Mineral composition; Mollusca; Neogene; Quaternary; Sediments; Stratigraphy; Tertiary
Record ID: 1990018203
Copyright Information: GeoRef, Copyright 2019 American Geosciences Institute.

Similar Items