Seismic reflection survey

Author(s): Ashi, Juichiro; Abe, Shintaro; Tamaki, Kensaku; Asanuma, Toshio; Kasumi, Yoshinobu
Author Affiliation(s): Primary:
Univ. Tokyo, Dep. Earth Sci., Tokyo, Japan
Other:
Chiba Univ., Japan
Kobe Univ., Japan
Kagawa Univ., Japan
Kanazawa Univ., Japan
Ocean Electron. Co., Japan
Toyama Univ., Japan
Univ. Electro-Communications, Japan
Acad. Sin., China
Volume Title: Preliminary Report of the Hakuho Maru cruise KH-87-3 July 1-August 13, 1988; Izu-Ogasawara (Bonin), East Mariana Basin and Yap Trench (WESTPAC, ODP site survey)
Volume Author(s): Kobayashi, Kazuo, editor; Abe, Shintaro; Adachi, Yasuhisa; Asanuma, Toshio; Ashi, Juichiro; Fujimoto, Hiromi; Fujioka, Kantaro; Furuta, Toshio; Ishii, Teruaki; Kasumi, Yoshinobu; Kimura, Gaku; Kinoshita, Masataka; Koizumi, Kin-ichiro; Konishi, Kenji; Kuramoto, Shin'ichi; Maekawa, Hirokazu; Matsuoka, Hiromi; Miki, Masako; Murakami, Hideyuki; Nakanishi, Masao; Ozawa, Hiroaki; Sayanagi, Keizo; Segawa, Jiro; Takeuchi, Akira; Takeuchi, Tomoyoshi; Tamaki, Kensaku; Toh, Hiroaki; Watanabe, Masaharu; Yang, Chul Soo; Liang Chu Jian; Pan Xian Zhang; Zhang Xian Lin
Source: Preliminary Report of the Hakuho Maru cruise KH-87-3 July 1-August 13, 1988; Izu-Ogasawara (Bonin), East Mariana Basin and Yap Trench (WESTPAC, ODP site survey), Kazuo Kobayashi, Shintaro Abe, Yasuhisa Adachi, Toshio Asanuma, Juichiro Ashi, Hiromi Fujimoto, Kantaro Fujioka, Toshio Furuta, Teruaki Ishii, Yoshinobu Kasumi, Gaku Kimura, Masataka Kinoshita, Kin-ichiro Koizumi, Kenji Konishi, Shin'ichi Kuramoto, Hirokazu Maekawa, Hiromi Matsuoka, Masako Miki, Hideyuki Murakami, Masao Nakanishi, Hiroaki Ozawa, Keizo Sayanagi, Jiro Segawa, Akira Takeuchi, Tomoyoshi Takeuchi, Kensaku Tamaki, Hiroaki Toh, Masaharu Watanabe, Chul Soo Yang, Liang Chu Jian, Pan Xian Zhang and Zhang Xian Lin. Preliminary Report - Ocean Research Institute, University of Tokyo, Vol.87-3, p.114-119. Publisher: University of Tokyo, Ocean Research Institute, Tokyo, Japan
Note: In English; illus. incl. 1 table, sketch map
Year of Publication: 1988
Research Program: ODP Ocean Drilling Program
Key Words: 20 Geophysics, Applied; Bathymetry; Geophysical methods; Geophysical surveys; Ocean Drilling Program; Ogasawara Plateau; Pacific Ocean; Reflection methods; Seismic methods; Site exploration; Surveys; West Pacific
Coordinates: N230000 N280000 E1450000 E1400000
Record ID: 1992004165
Copyright Information: GeoRef, Copyright 2019 American Geosciences Institute.